Ustawa regulująca finansowanie programów UAP

Share

Komisja do spraw Wywiadu Senatu Stanów Zjednoczonych (SSCI) jednogłośnie zatwierdziła ustawę zawierającą zapisy, które wydają się mieć na celu regulować finansowanie programów i wydobycie wszelkiej technologii związanej z UAP, która była lub jest kontrolowana przez rząd federalny i sektory prywatne.

uap funding

Nowe przepisy dotyczące UAP są częścią Ustawy o Autoryzacji Wywiadu na Rok Budżetowy 2024 (IAA, S. 2103), która została jednomyślnie zatwierdzona przez Komitet Wywiadu Senatu podczas zamkniętego posiedzenia 14 czerwca. Komitet oficjalnie złożył projekt ustawy, która otrzymał swój numer, 22 czerwca i została opublikowana wczesnym rankiem 24 czerwca.

Nowe przepisy dotyczące UAP (znajdujące sie w Sekcji 1104) nakładają obowiązek na „każdą osobę obecnie lub wcześniej związaną umową z Rządem Federalnym, która jest w posiadaniu materiałów lub informacji dostarczonych przez Rząd Federalny dotyczących UAP, które są lub były objęte jakimkolwiek specjalnym lub ograniczonym dostępem„, aby powiadomić dyrektora Biura Rozwiązywania Anomalii we wszystkich domenach (AARO) w ciągu 60 dni od wejścia przepisów w życie. Następnie, w ciągu sześciu miesięcy, muszą dostarczyć „listę wszystkich materiałów nieziemskiego pochodzenia lub egzotycznych UAP„, które posiadają, oraz udostępnić je dyrektorowi AARO w celu „oceny, analizy i inspekcji”.

Przepisy wymagają również, aby dyrektor AARO powiadomił wyznaczone komitety kongresowe i liderów w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomień, informacji lub egzotycznych materiałów.

W ramach tych przepisów znajduje się także tzw. „safe harbor” teoretycznie oznacza to, że jeśli prywatna firma lub jednostka, która uzyskała egzotyczną technologię od rządu i ukrywała ten materiał przed mechanizmami nadzoru demokratycznego, teraz może znajdować się w niepewnej sytuacji prawnej. A okres amnestii (60 dni od wprowadzenia ustawy) mógłby umożliwić takim podmiotom bezpieczne ujawnienie tych informacji, co pozwoliłoby na uregulowanie sprawy w sposób zgodny z prawem. Warto jednak zauważyć, że komitet nie opublikował jeszcze wyjaśniających materiałów dotyczących tego sformułowania.

Warto również zaznaczyć, że senator Gillibrand zabezpieczyła pełne finansowanie dla Biura AARO w Komitecie Senatu ds. Obrony. O czym poinformowała na swojej stronie.

Przebieg wprowadzania ustawy: https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/7776/text

Poniżej znajduje się tłumaczenie najważniejszych punktów ustawy.


SEKCJA 1104. OGRANICZENIA FINANSOWANIA DOTYCZĄCE NIEZIDENTYFIKOWANYCH ZJAWISK ANOMALNYCH.

STANOWISKO KONGRESU. — Kongres uważa, że ze względu na rosnące ryzyko niespodziewanego postępu technologicznego ze strony zagranicznych przeciwników oraz w celu zapewnienia wystarczającej integracji w przemyśle Stanów Zjednoczonych i uniknięcia izolacji technologicznej i bezpieczeństwa:

 1. Baza przemysłowa Stanów Zjednoczonych musi zachować swoje światowe przywództwo w kluczowych zaawansowanych technologiach.
 2. Rząd Federalny musi zwiększyć świadomość na temat wszelkiej historycznej technologii egzotycznej.

OGÓLNIE. — Żadne przewidziane do przydzielenia lub już przydzielone środki, ani z mocy niniejszej ustawy, ani żadnej innej ustawy, nie mogą być wykorzystane ani wydatkowane, bezpośrednio lub pośrednio, częściowo lub w całości, na cele związane z działaniami dotyczącymi niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych (UAP) objętych jakąkolwiek formą ograniczeń specjalnego dostępu lub ograniczeń dostępu, które nie zostały oficjalnie, formalnie, wyraźnie i szczegółowo opisane, wyjaśnione i uzasadnione odpowiednim komisjom Kongresu, przywództwu kongresowemu oraz Dyrektorowi, w tym dla jakichkolwiek działań dotyczących:

 • A) Rekrutacji, zatrudnienia, szkolenia, wyposażania i prowadzenia działań oraz zapewnienie ochrony personelowi rządowemu lub kontraktorom, których głównym, drugorzędnym lub awaryjnym zadaniem jest przechwytywanie, pozyskiwanie i zabezpieczanie pojazdów UAP oraz części i komponentów takich pojazdów.
 • B) Analiza takich pojazdów lub ich części, lub komponentów, w celu ustalenia właściwości, składu materiałowego, metody produkcji, pochodzenia, charakterystyk, zastosowań, wydajności, sposobów działania lub inżynierii wstecznej takiego pojazdu, lub technologii komponentu.
 • C) Zarządzanie i zapewnianie bezpieczeństwa w celu ochrony działań i informacji dotyczących UAP przed ujawnieniem lub naruszeniem.
 • D) Działania związane z inżynierią wsteczną lub replikacją technologii, lub wydajności UAP na podstawie analizy materiałów, informacji z czujników i obserwacji związanych z UAP
 • E) Rozwój technologii napędowej lub statków powietrznych wykorzystujących technologię napędową, systemy lub podsystemy, które są oparte na, pochodzą z, lub zainspirowane inspekcją, analizą lub inżynierią wsteczną pozyskanych pojazdów, lub materiałów UAP.
 • F) Każdy statek powietrzny wykorzystujący technologię napędu inną niż paliwo chemiczne, energia słoneczna lub elektryczny napęd jonowy.

PRZYSZŁE PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW. — Paragraf będzie obowiązywał w odniesieniu do kwoty przeznaczonej po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że paragraf ten zostanie wyraźnie zwolniony zastosowania dla takiej kwoty, lub taka kwota zostanie wyraźnie zwolniona z obowiązku zastosowania paragrafu, na mocy ustawy uchwalonej po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

POWIADOMIENIA I RAPORTOWANIE. — Każda osoba obecnie lub wcześniej związana umową z Rządem Federalnym, posiadająca materiał lub informacje dostarczone przez Rząd Federalny, lub pochodzące od niego, dotyczące UAP, które wcześniej lub obecnie objęte są jakąkolwiek formą specjalnego dostępu, lub ograniczonego dostępu, powinna:

 • 1) nie później niż w ciągu 60 dni od daty wejścia w życie niniejszej ustawy, zawiadomić Dyrektora AARO o takim posiadaniu;
 • 2) nie później niż w ciągu 180 dni od daty wejścia w życie niniejszej ustawy, udostępnić Dyrektorowi w celu oceny, analizy i inspekcji :
 • A) wszystkie takie materiały i informacje; oraz
  B) kompleksową listę wszystkich materiałów nieziemskiego pochodzenia lub egzotycznych UAP.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ. — Nie może być prowadzone ani utrzymywane żadne postępowanie karne, ani cywilne w żadnym sądzie federalnym lub stanowym przeciwko jakiejkolwiek osobie za otrzymanie materiałów, lub informacji opisanych w podsekcji (d), jeżeli ta osoba przestrzega postanowień dotyczących powiadomień i raportowania opisanych w tej podsekcji.

 • 2) DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I ZASTOSOWANIE. — Paragraf (1) wejdzie w życie po upływie 60 dni od daty uchwalenia niniejszej ustawy i będzie dotyczył finansowania ze środków przyznanych przed tą datą, w dniu jej przyznania lub po tej dacie.
 • (g) POWIADOMIENIE KONGRESU. — Nie później niż 30 dni po otrzymaniu przez Dyrektora powiadomienia na mocy paragrafu (1) podsekcji (d) lub informacji, lub materiału na mocy paragrafu (2) podsekcji, Dyrektor przekaże pisemne powiadomienie o otrzymaniu tych dokumentów odpowiednim komisjom Kongresu oraz kierownictwu kongresu.

Ustawa S. 2103

You may also like...

Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze

[…] Komisja do spraw Wywiadu Senatu Stanów Zjednoczonych (SSCI) jednogłośnie zatwierdziła ustawę zawierającą zapisy, które wydają się mieć na celu regulować finansowanie programów i wydobycie wszelkiej technologii związanej z UAP, która była lub jest kontrolowana przez rząd federalny i sektory prywatne. – Link. […]